גבייה

עיקרי הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבנייה, התשתיות, הצמ"א עבודות ציבוריות ושיפוצים

הסכם העבודה הקיבוצי החדש שנחתם ב 2015 כולל שיפור במעמדו של העובד בענף הבנייה.
ההסכם הקיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן בין ארגון עובדים יציג ובין מעסיק או ארגון מעסיקים.
ההסכם הקיבוצי מסדיר את התנאים ואת יחסי העבודה בין העובדים למעסיקים וכמו כן שומר על זכויותיהם של העובדים מבחינת תנאים סוציאליים כמו:
  • פנסיה מקיפה מהיום הראשון לעבודה
  • פיצוי על ביטול עבודה עקב פגעי מזג האוויר
  • הגדלת מספר ימי החופשה השנתית
  • הגדלת מספר ימי מחלה וימי הבראה
בהסכם אף נקבע מנגנון פיטורים שכולל תהליך של שימוע והיוועצות עם הסתדרות עובדי הבניין. כמו-כן נקבע מנגנון ליישוב חילוקי דעות באמצעות ועדה פריטטית בה יושבים נציגים מטעם הסתדרות עובדי הבניין והתאחדות בוני הארץ.

כל ההטבות הכלולות בהסכם יחולו הן על העובדים המועסקים אצל מעסיקים בענף הבניין, התשתיות והשיפוצים וכן על העובדים הזרים והפלסטינאים. ההסכם אף קובע כי במקרה שלא ניתן לתת לעובדים אלה הטבה מסוימת בגלל מגבלה חוקית, כמו: קרן פנסיה יועבר סכום בשווי מלוא ההטבה לקרן מיוחדת לטובת העובד, כך שהעובדים הזרים והפלסטינאים לא יופלו לרעה בתנאי העסקתם.
 
בסעיף 36 שבהסכם העבודה הקיבוצי ובצו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכה ונכנס לתוקפו באוקטובר 2015 ואשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל המעסיקים בענף, נקבע כי על כל מעסיק להפריש לקרן, על חשבונו, 0.8% משכרו התעריפי של כל עובד בניין ומנהל עבודה.
 
ב-26 בפברואר 2020 נחתם מסמך הבנות לשיתוף פעולה להסדרת אופן העסקת מנופאים באתרי בנייה. במסמך הבנות זה הוסכם בין השאר כי הצדדים יפעלו במשותף כך שחברות המספקות שרותי מנוף או הצבת מנופאים יחויבו ברישיון ייעודי.
בנוסף הוסכם גם שהתאחדות המעסיקים תפעל שחבריה יפרישו ל”קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל” כמתחייב מהסכם העבודה הקיבוצי.

טבלאות שכר

בהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין – עליו חל צו הרחבה של השר הממונה – נקבע שעל כל מעסיק בענף הבניין להפריש לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל 0.8% מהשכר התעריפי של עובדיו.

עובד מוגדר בהסכם: “כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי”.
מנהל עבודה מוגדר בהסכם: “כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.
השכר ממנו יש לחשב את ההפרשה לקרן נקבע בטבלאות השכר בהתאם לתפקידו ודרגתו של העובד (להלן: “השכר התעריפי”).

דוגמה מס’ 1: עבור עובד המדורג בדרגת שכר 3 ההפרשה תחושב משכר של 5,800 ₪.
דוגמה מס’ 2: מנהל עבודה המדורג בדרגת שכר 6 ההפרשה תחושב משכר של 9,600 ₪.
במידה ומסיבה כל שהיא העובדים לא מדורגים בדרגות שכר כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי – על מנת לפשט את תהליך חישוב התשלומים לקרן, יש לחשב את גובה ההפרשה בהתאם לשכר בפועל של העובד אך לא יותר מהשכר התעריפי המקסימלי (עבור עובד לא יותר מ 7,500 ₪ עבור מנהל עבודה לא יותר מ 10,000 ₪)

*אין באמור לעיל משום מתן היתר שלא להעסיק את העובדים בהתאם להסכם העבודה הקיבוצי ועל כל מעסיק לעמוד בכל תנאי ההסכם כלשונם.

ייעוץ בכל הקשור להסכם העבודה הקיבוצי והתנאים להעסקת עובדים המתחייבים ממנו, ניתן לקבל בהסתדרות עובדי הבניין והעץ ובהתאחדות בוני הארץ.

צו הרחבה

צו הרחבה הוא צו אשר חתום ע”י שר הכלכלה ומרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים שאינן כלולות בהסכם. צו ההרחבה יכול להרחיב תכולה מלאה של הסכם קיבוצי או הוראות מסוימות מתוך ההסכם. כמו כן הוא מכיל את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו. מעמדו של צו הרחבה הוא כשל חקיקת מגן ומעסיק אשר על עובדיו חל צו הרחבה מחויב לכל ההוראות האמורות בו.

טפסים שימושיים

הסדרת העסקה של מנופאים
תצהיר אי העסקת עובדים
הסכם עבודה קיבוצי
טבלאות שכר בענף הבנייה

טופס הצטרפות לקרן

דילוג לתוכן