התחייבות אישית ובלתי חוזרת

1. ידוע לי שאם אעמוד בתנאים המפורטים לעיל במצטבר, סכום זה ימומן במלואו על-ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף בניה בישראל (להלן: ''הקרן'').
2. הנני מתחייב בזאת שככל שלא אעמוד באחד התנאים או יותר המפורטים להלן אחזיר לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה את מלוא עלות הקורס,
וזאת בתוך 30 ימים מדרישת הקרן. להלן התנאים עליהם אני מצהיר ומתחייב:
3. לא קיבלתי מימון מהמדינה לקורס/הכשרה מקצועית בשלוש השנים האחרונות טרום פתיחת קורס זה.
4. השתתפות באופן מלא בכל השיעורים בקורס בהתאם לתכנית הלימודים, והשתתפות בכל פעילות אחרת הקשורה לקורס המתקיים במכללה ובכל מקום אחר.
5. אי עזיבת הקורס טרם סיומו.
6. התחלת עבודה אצל מעסיק בענף הבניה והתשתיות וזאת לא יאוחר מתום חודש מסיום ההכשרה, בתנאי שהמכללה ו/או הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה ו/או כל גורם אחר מטעם הקרן מצאה לי מקום עבודה מתאים.
7. במהלך תקופת העבודה ולא יאוחר מתום 3 החודשים הראשונים, אעביר לקרן ולמכללה תלושי שכר חודשיים, של 2 חודשי העסקה מלאים רצופים. אני מתחייב כי שכר הברוטו בתלושים אלה לא יפחת מ-6,680 ש״ח ברוטו. אני מוותר על כל טענה לפגיעה בפרטיות עקב הדרישה להעברת התלושים. הקרן תצייד כל מתמחה במכתב עבור המעסיק שבו היא מתנה את קליטת המתמחה בשכר מינימלי של 6,680 ש״ח.
8. ידוע לי כי אני נדרש להפקיד בימי המכללה עם ההרשמה פיקדון בסך של 700 ש"ח כ'דמי רצינות" וכי סכום זה יושב לי רק אם סיימתי את ההכשרה בהצלחה וקיבלתי תעודת הכשרה. במידה ולא סיימתי את הקורס בהצלחה וקיבלתי תעודה כאמור, לא יושב לי סכום דמי הרצינות ולא תהיה לי כל טענה בנושא זה.
9. יודע לי כי נדרש לשלם 25 ₪ עבור כרטיס עובד בענף ("כרטיס חכם") וכי סכום זה לא יוחזר.
10. ידוע לי ואני מסכים כי מידע אודותיי, שיכול לעלות לכדי "מידע" ו/או "מידע רגיש" (כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) (להלן: "המידע"), יועבר לקרן, בין היתר, לצורך הנפקת הכרטיס החכם ולמטרות נוספות, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של הקרן אשר תעודכן מעת לעת. כמו כן, ידוע לי כי ככל שהכרטיס החכם יונפק לתוך הארנק הדיגיטלי הקיים אצלי במכשיר הסלולרי (להלן: "הארנק הדיגיטלי") – מידע אודותיי יועבר למפעילת הארנק הדיגיטלי (אפל/גוגל, לפי העניין, להלן: "המפעילה") לצורך הטמעת התעודה בארנק הדיגיטלי, ועל מידע זה יחולו הוראות מדיניות הפרטיות של המפעילה. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע, אך ללא מסירתו ייתכן והקרן לא תוכל להנפיק לי את הכרטיס החכם.
11. הנני מצהיר שקראתי והבנתי את האמור במסמך ואת התנאים וכי הם מוסכמים ומקובלים עלי.
דילוג לתוכן