טופס בקשה לקבלת מענק למסיימי קורס מנהלי עבודה

בהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הבניה, התשתיות, צמ”א, עבודות ציבוריות ושיפוצים שנחתם ביום 29.06.2015, ובצו ההרחבה שניתן ע”י שר הכלכלה שנכנס לתוקפו ביום 1.11.2015, ואשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל המעסיקים בענף (להלן: “הסכם העבודה הקיבוצי”), נקבע כי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל (להלן: “הקרן”) והמעסיקים יעניקו מענקי עידוד בסך 10,000 ₪ לעובדים בענף הבניין שיסיימו קורס מנהלי עבודה בבניין וקורס מנהלי עבודה בתשתיות (להלן: “המענק”).

בהסכם העבודה הקיבוצי נקבע כי סכום המענק יתחלק בין הקרן לבין המעסיקים, כך שסכום המענק שישולם ע”י הקרן יעמוד על סך של 5,000 ₪ וסכום המענק שישולם ע”י המעסיקים יעמוד על סך של 5,000 ש”ח.

המענק ישולם ע”י הקרן בהתאם לקריטריונים הנקבעים מעת לעת ע”י המוסדות המוסמכים של הקרן.

היקף התקציב המיועד והמאושר לחלוקת המענק ייקבע מידי שנה על ידי הועד המנהל של הקרן.

הזכאות להגשת הבקשה חלה רק על מי שקיבל תעודת מנהל עבודה מוסמך החל מיום 1.1.2017 .

יובהר כי עובדים אשר למדו בקורס המקוצר המיועד למהנדסים/ הנדסאים אינם זכאים לקבלת המענק.

לצורך קבלת המענק יש למלא את הטופס שלהלן ולצרף את כל המסמכים המצוינים בתחתית הטופס.
בקשה שתוגש כאשר הטופס לא מולא במלואו ו/ או שתחסר מסמכים כל שהם, לא תטופל.

יובהר כי באחריות המבקש להציג אישור לצורך ניכוי מס במקור. בהיעדר אישור זה, ינוכה מהמענק מס לפי שיעור המס השולי הגבוה ביותר, וכל ההתחשבויות בנושא מס יעשו ע”י מקבל המלגה ישירות מול רשויות המס.
על מנת להוציא את אישור האמור יש לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים של המבקש תוך ציון מספר תיק הניכויים של “הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל” – 935072868

  פרטי מבקש המענק


  פרטי החברה בה מועסק מבקש המענק


  מסמכים שעל הפונה לצרף לבקשה

  צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון

  תעודת גמר - קורס מנהלי עבודה

  אישור העסקה מטעם מקום העבודה

  התחייבות המשך העסקה אצל המעסיק (בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העבודה הקיבוצי)

  אישור ניכוי מס במקור מרשות המסים בישראל

  העלאת קבצים נתמכת בדפדני כרום ואקספלורר גרסא 9 ומעלה

  יודגש כי במידה ולא יוגש אישור ניכוי מס במקור, ינוכה מהמענק מס לפי שיעור המס השולי הגבוה ביותר, וכל ההתחשבנויות בנושא מס יעשו ע"י מקבל המלגה ישירות מול רשויות המס.

  + צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון

  + צילום תעודת גמר קורס מנהלי עבודה מטעם משרד העבודה

  + אישור העסקה ממקום העבודה

  + התחייבות המשך העסקה אצל המעסיק (בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העבודה הקיבוצי)

  + אישור לצורך ניכוי מס במקור מפקיד השומה


  דילוג לתוכן