טופס בקשה לקבלת מלגה לילדי עובדים

גם השנה “הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל” תעניק מלגות לילדי עובדים ומעסיקים (שנת הלימודים תשפ”א – 2020-2021).

את הבקשות יש להגיש החל ממועד פרסום הודעה זו.

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-22 באוקטובר 2020.

לאור המצב ניתנה אורכה להגשת הבקשות – המועד האחרון להגשה נקבע ל-10 בנובמבר 2020.
בקשות שלא יוגשו עד למועד זה לא יטופלו.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות + צילום הספח בו מופיעים שמות הילדים
  • צילום תעודת זהות של הילד במידה ושמו אינו מופיע בספח של ההורה
  • צילום תלוש משכורת
  • אישור לימודים
  • אישור גובה שכר לימוד או דרישת תשלום של מוסד הלימודים לשנת תשפ”א.

יש להגיש את הטופס כאשר כל המסמכים הנדרשים מצורפים.
עובד שלא הצליח להשיג את כל המסמכים הנדרשים עד ה-22 באוקטובר 2020 יגיש את הבקשה בזמן וישלים את המסמכים בשלב מאוחר יותר, עם קבלתם ממוסד הלימודים.

מאחר שההמחאות לתשלום המלגות הן לפקודת מוסדות הלימוד השונים, אנו ממליצים להמתין עם השלמת מלוא התשלום למוסד הלימודים עד לאישור המלגה.

עובד המבקש להגיש בקשה עבור שני ילדים ימלא טופס נפרד עבור כל ילד (קרי, ימלא טופס ראשון ורק לאחר שליחתו ימלא טופס שני – לכל טופס יש לצרף את כל המסמכים שברשימה שלעיל, גם אם חלקם כבר נשלחו בבקשה עבור הילד הראשון).
יודגש כי ניתן להגיש בקשות עבור שני ילדים לכל היותר.

פרטים אישיים של הורה התלמיד


כתובת מגורים


פרטי המעסיק


פרטי הילד עבורו מבוקשת המלגה

שם הילד תאריך לידה שם מוסד הלימודים גובה שכר הלימוד


מסמכים שעל הפונה לצרף לבקשה

צילום תעודת זהות + צילום הספח בו מופיעים שמות הילדים

צילום תעודת זהות של הילד במידה ושמו אינו מופיע בספח של ההורה

צילום תלוש משכורת

אישור לימודים

אישור גובה שכר לימוד או דרישת תשלום של מוסד הלימודים

* במידה והבקשה תאושר ע"י ועדת המלגות, התשלום יועבר למבקש המלגה בהמחאה לפקודת מוסד הלימודים.

* טופס שלא ימולא בהתאם להנחיות וללא כל המסמכים הנלווים כמפורט לעיל, לא יטופל.

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ

+ צרף קובץ


הצהרת המבקש:

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים. ידוע לי כי מילוי פרטים שאינם נכונים עשוי לשלול ממני את הזכאות לקבלת מלגה.