מחשבון תשלום לקרן

הסכם עבודה קיבוצי של ענף הבניין – עליו חל צו הרחבה של השר הממונה – נקבע שעל כל מעסיק בענף הבניין להפריש לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל 0.8% מהשכר התעריפי של עובדיו.

עובד מוגדר בהסכם: “כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי”.

מנהל עבודה מוגדר בהסכם: “כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל עבודה ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

השכר ממנו יש לחשב את ההפרשה לקרן נקבע בטבלאות השכר בהתאם לתפקידו ודרגתו של העובד (להלן: “השכר התעריפי”).
דוגמה מס’ 1: עבור עובד המדורג בדרגת שכר 3 ההפרשה תחושב משכר של 5,800 ₪.
דוגמה מס’ 2: מנהל עבודה המדורג בדרגת שכר 6 ההפרשה תחושב משכר של 9,600 ₪.

במידה ומסיבה כל שהיא העובדים לא מדורגים בדרגות שכר כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי – על מנת לפשט את תהליך חישוב התשלומים לקרן, יש לחשב את גובה ההפרשה בהתאם לשכר בפועל של העובד אך לא יותר מהשכר התעריפי המקסימלי (קרי – לא יותר מ7,500 ₪ עבור עובד ו – 10,000 ₪ עבור מנהל עבודה עפ”י טבלת שכר תעריפי.
דילוג לתוכן