קורס בונה מקצועי לפיגומים

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ”ח, 1988 – נקבע כי לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים, אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

בונה מקצועי לפיגומים הוא אדם שעבר הסמכה בבית ספר שקיבל הכרה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תנאי קבלה לקורס בונה מקצועי לפיגומים

  • ​ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים
  • ועדת קבלה

מעסיק המפריש עבור עובדיו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ”ח-1988

דילוג לתוכן