קורס מדריך לעבודה בגובה

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס”ז 2017 (שנכנסו לתוקף ב – 8 בנובמבר 2011) מגדירות “עבודה בגובה” כעבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לרבות:

  • עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני.
  • עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין.
  • עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

אותן תקנות קובעות, בין השאר כי מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא אם העובד הודרך על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה.

“מדריך עבודה בגובה” – הוא אדם שהוסמך ע”י מוסד שאושר ע”י מפקח העבודה הראשי, ולו תעודת הכשרה לשמש מדריך , והוא רשום במרשם של אגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה.

תנאי הסף לקבלה לקורס מדריך עבודה בגובה:

  • בעל אישור כשירות והועסק כממונה על הבטיחות – בעל ניסיון של שנתיים לפחות.
  • מנהל עבודה מוסמך.
  • בעל אישור כשירות והועסק כממונה על הבטיחות – בעל ניסיון של שנתיים לפחות.

מעסיק המפריש עבור עובדיו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס”ז 2007

דילוג לתוכן