קורס מנהלי עבודה בבניין

מנהל עבודה בבניין אחראי על צוות עובדים מקצועיים באתר הבנייה. הוא אחראי בפני
הקבלן על ביצוע משימות בניה כלליות שונות לפי מפרטים ושרטוטים ובהתאם להנחיות
הממונים עליו.
תקנות הבטיחות בעבודה התשמ”ח 1998 מחייבות כי עבודות בבנייה תתבצענה
בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שמונה ע”פ התקנות. עליו לעבור
בהצלחה קורס מנהלי עבודה כללי לבניין ולעמוד בבחינות הגמר. דגש מיוחד ניתן
ללימוד כל נושא הבטיחות בעבודות הבנייה.

דילוג לתוכן