קורס נאמני בטיחות

נאמן בטיחות הוא עובד האמון על הבטיחות באתר הבנייה.

תפקידיו של נאמן בטיחות באתר הם:

  • לעמוד על תנאיי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורן.
  • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
  • להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות. העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
  • לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות, שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חוק לשר הממונה.
  • להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

מדובר בהכשרה בת 24 שעות לימוד (בדרך כלל במתכונת של 3 ימי לימוד).
הקורס הוא בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

מעסיק המפריש עבור עובדיו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

דילוג לתוכן