קורס נאמני בטיחות

נאמן בטיחות הוא עובד האמון על הבטיחות באתר הבנייה.

תפקידיו של נאמן בטיחות באתר הם:

  • לעמוד על תנאיי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורן.
  • להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות.
  • להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות. העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
  • לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות, שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חוק לשר הממונה.
  • להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

מדובר בהכשרה בת 24 שעות לימוד (בדרך כלל במתכונת של 3 ימי לימוד).
הקורס הוא בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

מעסיק המפריש עבור עובדיו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

מעוניינים במידע נוסף?

בקרן לעידוד ענף הבנייה חברים אנשי מקצוע מומחים ומנוסים. נשמח לענות על כל פנייה או שאלה שלכם