במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות ניתנת עבור כל קורס בעל זיקה ישירה לעבודת הבניין, בהתאם לכללי הקרן ונהליה.

מימון הכשרות וקורסים מקצועיים ניתן לעובדים המועסקים ע”י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

בנוסף, מידי השנה הקרן מאפשרת גם למעסיקים שהסדירו את ענייניהם מול הקרן לקבל מימון למספר קורסים מקצועיים שנבחרו לשם כך.

פרטים נוספים על חובת התשלום לקרן ראה בעמוד הצטרפות לקרן.

ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע”י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות.

אשר על כן, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.

לצורך בדיקת זכאות וקבלת אישור על השתתפות הקרן במימון קורסים יש למלא את הטופס: “בקשה למימון קורס”.

קורס בונה מקצועי לפיגומים

1.08.2018
בתקנות נקבע כי התקנה ופרוק פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים תיעשה אך ורק תחת השגחתו של בונה מקצועי לפיגומים. בואו לבדוק את עמידתכם בקריטריונים לקבלה לקורס "בונה מקצועי לפיגומים".
קרא עוד