הכשרת עובדים לעבודה בגובה

כללי

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס”ז 2017 (שנכנסו לתוקף ב – 8 בנובמבר 2011) מגדירות “עבודה בגובה” כעבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, לרבות:

 • עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני.
 • עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין.
 • עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

כל מבצע עבודה בגובה חייב להדריך את עובדיו באמצעות מדריך בעל ההסמכה הנדרשת על פי התקנות, וכן עליו לספק לעובדיו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם.

בסיום ההדרכה מקבל העובד אישור המעיד על ביצוע ההדרכה, חתום ע”י העובד והמדריך. באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה בגובה המותרים לאותו עובד.

נשואים המועברים במסגרת הקורס (כל עובד חייב לעבור את ההכשרות בהתאם לתחומי עיסוקו, כמפורט בתקנות):

 • עבודה על סולמות
 • עבודה מתוך סלים להרמת אדם
 • עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 • עבודה בתוך מקום מוקף
 • עבודה מעל לפיגומים נייחים
 • עבודה מעל גגות
 • עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
 • טיפול בעצים וגיזומם (קיימים שלושה סוגי הכשרה)
 • הקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לתקנות לעבודה בגובה ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס”ז-2007

דילוג לתוכן