אתתים

כללי

בתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ”ג 1992 – מוגדר תפקידו של אתת מוסמך כאחראי על מתן הוראות, בכל שיטה שהיא – בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את ההוראות לעגורנאי – בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן.

תנאים לקבלת הסמכה למתן איתות

  • מלאו לו 18 שנים.
  • הוא עבד במשך שבועיים במתן איתות לעגורנאים בהשגחתו הישירה של אתת מוסמך.
  • הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים למתן איתות.
  • סיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים בבית ספר שקיבל הכרה לשם כך ממפקח עבודה ראשי.

יודגש שהקרן לא משתתפת במימון בדיקות רפואיות מכל סוג שהוא.

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ”ג 1992

דילוג לתוכן