השתלמות ענפית לממונה בטיחות

כללי

בהתאם לכתוב ב: “תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו, 1996” – מעביד בענף הבניין המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית, ימנה לממונה על הבטיחות באתר העבודה אדם בעל אישור כשירות לשמש כממונה בטיחות.

עוד נכתב בתקנות, שהמעביד בענף הבניין לא ימנה אדם לשמש כממונה בטיחות אלא אם רכש ניסיון של שנתיים לפחות בענף.

נוסף על כך, לפי דרישת מפקח עבודה אזורי, יחוייב ממונה על הבטיחות בענף בנייה לעבור בהצלחה, תוך שנה ממועד מינויו, השתלמות ענפית לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.

תנאי קבלה

  • בוגר קורס ממונה על הבטיחות.
  • בעל אישור כשירות.
  • בעלי ניסיון של שנתיים בענף.

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996

דילוג לתוכן