השתלמות מכין תוכנית לניהול הבטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע”ג-2013, נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.
לקיום מטרה זו נקבעה תכנית השתלמות בניהול סיכונים לצורך הכנת תוכנית בטיחות, לפיה יוכשרו המעוניינים בקבלת אישור להכנת תכנית ניהול בטיחות.

עקרונות תכנית ההשתלמות “מכין תוכנית לניהול הבטיחות”:

 • מיקוד – תכנית הלימודים תתמקד בנושא ניהול סיכונים. לשאר הפרקים של תכנית ניהול בטיחות יוקדש זמן קצר, יחסית, מתוך הבנה כי דרישות אלה מוכרות לממונים על הבטיחות.
  כמו כן, תתבסס התכנית על ההערכה כי משתתפי התכנית בקיאים, יחסית, בזיהוי סיכונים, וזקוקים לחיזוק הנושאים של הערכת סיכונים ובקרת סיכונים. תודגש התפיסה הכוללת של בטיחות כמערכת מנוהלת ופרואקטיבית ויילמד המודל של מערכת ניהול בטיחות כולל מדיניות וקביעת יעדים ומדדים, בשילוב הערכת סיכונים.
 • תירגול – התכנית תכלול הרצאות ותירגול. יש חשיבות רבה לתרגול הנושאים הנלמדים, תוך שימוש במצבים אמתיים מתוך עולם התוכן של המודרכים.
 • הכנת תכנית ניהול בטיחות מידגמית – לאחר 5 ימי לימודים משתתפי התכנית יכינו תכנית ניהול בטיחות מידגמית אמיתית. כל תכנית שתוגש תיבדק על ידי מרצה/מרצים המאושרים בקורס, ויינתן משוב למכין התכנית.
  על מנת שהמשתתפים יוכלו להכין תכנית, כאמור, ינתן מרווח של כשבועיים בין היום החמישי ליום השישי של תכנית ההשתלמות.
 • תנאים לעמידה בדרישות ההשתלמות
  • השתתפות בכל ימי ההשתלמות
  • הכנת תכנית ניהול בטיחות מדגמית כאמור לעיל, אשר תיבדק ותאושר על ידי מרצה/מרצי הקורס. יינתן ציון ומשוב בכתב ובע”פ לגבי כל תכנית שתיבדק.

משך ההשתלמות – 6 ימי לימוד.

תנאי קבלה

ממונה בטיחות בעל אישור כשירות

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

דילוג לתוכן