ממונה בטיחות
(החל מ-01.06.22 - לא תתאפשר הגשת בקשות למימון קורס זה)

כללי

בהתאם לכתוב ב: “תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו, 1996” – מעביד בענף הבניין המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות באתרי הבניה בו זמנית, ימנה לממונה על הבטיחות באתר העבודה אדם בעל אישור כשירות לשמש כממונה בטיחות.

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה.

ראה עוד גם ב:”השתלמות ענפית לממונה בטיחות“.

משך הקורס 328 שעות לימוד.

תנאי קבלה

  • מהנדסים ולבעלי תארים במדעי הטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם.
  • טכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם.
  • מעבר בהצלחה של ועדת קבלה (כל המועמדים – בכל רמות ההשכלה).

זכאות לקבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996

דילוג לתוכן