קורס בונה מקצועי לפיגומים

כללי

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ”ח, 1988 – נקבע כי לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים, אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

בונה מקצועי לפיגומים הוא אדם שעבר הסמכה בבית ספר שקיבל הכרה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תנאי קבלה

  • ​ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים
  • ועדת קבלה

זכאות לקבלת מימון

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

פרטים נוספים

בכל הנוגע לנאמני הבטיחות ניתן לקבל פרטים נוספים באתר האינטרנט  של משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים.

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ”ח-1988

דילוג לתוכן