קורס בונה מקצועי לפיגומים

כללי

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ”ח, 1988 – נקבע כי לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים, אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

בונה