רישיון להפעלת מכונה ניידת

כללי

בתקנות התעבורה [תשכ”א-1961, תקנה 39(א)ט] מוגדרת “מכונה ניידת” כרכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה.
הכוונה לכלים כגון מחפרון, שופל, בובקט, ציוד הנדסי וכו’, בין אם מחוייבים ברישוי (מספר רישוי) ובין אם לאו.

באותן התקנות נקבע שכל מפעיל “מכונה ניידת” חייב להחזיק ברישיון מתאים, אותו קיבל לאחר שעבר הסכמה בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי רשות הרישוי.

יודגש שלנוהג באותן כלים חלה החובה להחזיק ברישיון מתאים ללא קשר לחובת הרישוי.

משך הקורס – 4 ימים:

  • יום לימוד הפרק העיוני
  • שלושה ימי תרגול מעשי

יודגש שרק בתי ספר אשר קיבלו אישור של אגף הרישוי במשרד התחבורה מאושרים להעביר קורס זה.

תנאי קבלה

בעל רישיון נהיגה לדרגה 1 (טרקטור) או רישיון נהיגה דרגה B או כל רישיון מעל דרגה B

קבלת מימון לקורס

עובד המועסק על ידי מעסיק המפריש עבורו לקרן כנדרש מהסכם העבודה הקיבוצי של ענף הבניין (ראה בעמוד: הצטרפות לקרן), זכאי לקבל מימון של עד 75% מעלות קורס זה.

לבדיקת זכאות וקבלת המימון יש למלא את הטופס: בקשה למימון קורס.

דילוג לתוכן